Bridge Alfa

Tytuł projektu

NOCTILUCA

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie emiterów OLED opartych na nowej klasy organicznych półprzewodnikach TADF (wskazujących elektroluminescencję dzięki termicznie aktywnej opóźnionej fluorescencji) do zastosowania w produktach takich jak wyświetlacze i oświetlenie OLED.

Planowane efekty

Efektem realizacji zaplanowanych prac B+R będzie stworzenie opracowanych i przebadanych innowacyjnych emiterów fluorescencji dopasowanych do emiterów TADF, celem wytworzenia materiału emisyjnego wykazującego efekt hiperfluorescencji i jego zastosowanie w procesie produkcyjnym diody OLED III generacji

Wartość projektu

1 105 111,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich

838 200,00 zł

Nazwa programu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.