Bridge Alfa

Realizujemy projekt w ramach programu Bridge Alfa

Tytuł projektu

NOCTILUCA

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie emiterów OLED opartych na nowej klasy organicznych półprzewodnikach TADF (wskazujących elektroluminescencję dzięki termicznie aktywnej opóźnionej fluorescencji) do zastosowania w produktach takich jak wyświetlacze i oświetlenie OLED.

Planowane efekty

Efektem realizacji zaplanowanych prac B+R będzie stworzenie opracowanych i przebadanych innowacyjnych emiterów fluorescencji dopasowanych do emiterów TADF, celem wytworzenia materiału emisyjnego wykazującego efekt hiperfluorescencji i jego zastosowanie w procesie produkcyjnym diody OLED III generacji

Wartość projektu

1 050 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich

840 000,00 zł

Nazwa programu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.