Poniższa tabela przedstawia akcjonariuszy Emitenta, którzy posiadają co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu wraz z udziałem każdego z nich w kapitale zakładowym Emitenta.

Nazwa (imię i nazwisko)Liczba akcji% udział w kapitale zakładowym
Synthex Technologies sp. z o.o.568.47238,5%
Mariusz Bosiak100.0006,8%
Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje sp. z o.o.97.0146,6%
ASI ValueTech Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.97.0146,6%
Pozostali akcjonariusze łącznie615.00041,6%

Noctiluca z ubiega się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu (ASO) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

  • 743.472 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 194.028 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 62.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  • 52.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
  • 125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt