Bridge Alfa

Tytuł projektu

NOCTILUCA

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie emiterów OLED opartych na nowej klasy organicznych półprzewodnikach TADF (wskazujących elektroluminescencję dzięki termicznie aktywnej opóźnionej fluorescencji) do zastosowania w produktach takich jak wyświetlacze i oświetlenie OLED.

Planowane efekty

Efektem realizacji zaplanowanych prac B+R będzie stworzenie opracowanych i przebadanych innowacyjnych emiterów fluorescencji dopasowanych do emiterów TADF, celem wytworzenia materiału emisyjnego wykazującego efekt hiperfluorescencji i jego zastosowanie w procesie produkcyjnym diody OLED III generacji

Wartość projektu

1 105 111,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich

838 200,00 zł

Nazwa programu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu

Poprawa konkurencyjności Noctiluca S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników.

Cel projektu

Celem głównym Projektu jest przeprowadzenie prac badawczych oraz rozwojowych (B+R) przez firmę Noctiluca S.A. w celu komercjalizacji wyników badań w postaci opracowania nowych emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF) oraz opracowanie metody nanoszenia za pomocą druku cienkich warstw organicznych półprzewodników i emiterów TADF, tak aby uzyskać wysokosprawne diody OLED III lub IV generacji.

Planowane efekty

Dzięki realizacji Projektu, wyniki prac B+R będą mogły być wprowadzone na rynek jako oddzielny produkt, poszerzając portfolio Noctiluca o innowację produktową w skali świata.

Wartość całkowita projektu

3.418.026,80 PLN

Wkład UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

2.310.712,00 PLN

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3  Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich.

Any questions? Contact us!

Contact