Wyniki postępowania Zapytania ofertowego nr 9.NCT.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu informuje, że w ramach postępowania ofertowego nr 9.NCT.2022 na realizację usługi przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych – siódmy i ósmy etap prac B+R – CHARAKTERYSTYKA SPEKTRALNO-PRĄDOWA UZYSKANYCH DIOD (PRACE BADAWCZE I PRACE ROZWOJOWE), w związku z projektem pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, wybrana została oferta firmy:

INURU GmbH, Johann Hiitorf – Straβe 8, 12489 Berlin (Niemcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9.NCT.2022

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych – siódmy i ósmy etap prac B+R – CHARAKTERYSTYKA SPEKTRALNO-PRĄDOWA UZYSKANYCH DIOD (PRACE BADAWCZE I PRACE ROZWOJOWE), w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Usługi wynikające z realizowania umowy będącej przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inne miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej na adres biura Projektu: Noctiluca S.A, ul. Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń lub złożona poprzez Bazę Konkurencyjności Funduszy Europejskich (www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl), korzystając z opcji składania ofert, dostępnej przy ogłoszeniu dotyczącym zapytania ofertowego nr 9.NCT.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku.

Oferty należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 9.NCT.2022. Nie otwierać przed 09 maja 2022 roku (godz. 10.30)”. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 maja 2022 roku do godz. 10:00.

Pliki:

Zapytanie-ofertowe-9.NCT_.2022-prace-BR-zlecone-etap-7-i-8

Zal.-nr-1_formularz-ofertowy-9.NCT_.2022-prace-BR-zlecone-etap-7-i-8

Zal.-nr-2_opis-przedmiotu-zamowienia-9.NCT_.2022-prace-BR-zlecone-etap-7-i-8

Zal.-nr-3_oswiadczenie-9.NCT_.2022-prace-BR-zlecone-etap-7-i-8

Zal.-nr-4_umowa-o-zachowanie-poufnosci-wzor-9.NCT_.2022-prace-BR-zlecone-etap-7-i-8

Zal.-nr-5_umowa-wzor-9.NCT_.2022-prace-BR-zlecone-etap-7-i-8

Zal.-nr-6_wykaz-doswiadczenia-wykonawcy-9.NCT_.2022-prace-BR-zlecone-etap-7-i-8

Identyfikator: Szacowanie wartości zamówienia z dnia 05 kwietnia 2022 roku

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykonania charakterystyki spektralno-prądowej uzyskanych diod (prace badawcze i prace rozwojowe) – etap nr 7 i 8

Tryb: Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia

Pliki:

NCT_Szacowanie-wartosci-zamowienia_prace-zlecone-etap-7-i-8_05.04.2022

NCT_Zal.-nr-1_formularz-cenowy_szacowanie-wartosci_prace-zlecone-etap-7-i-8_05.04.2022

NCT_Zal.-nr-2_opis-przedmiotu-zamowienia_szacowanie-wartosci_prace-zlecone-etap-7-i-8_05.04.2022

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji cenowej w odpowiedzi na zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia z dnia 05 kwietnia 2022 roku realizację usługi przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykonania charakterystyki spektralno-prądowej uzyskanych diod (prace badawcze i prace rozwojowe), w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

Informacja cenowa powinna zostać dostarczona w formie dokumentowej (np. w postaci skanu z dokumentu sporządzonego w formie pisemnej), na załączonym do niniejszej wiadomości formularzu (załącznik nr 1 – formularz cenowy) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mkubisty@noctiluca.eu lub złożona osobiście w biurze Projektu: Ulica Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń.

Informacja cenowa musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 kwietnia 2022 roku do godziny 15.00.

Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia, ani udzielona w odpowiedzi na nie informacją cenowa, nie stanową oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia nie jest także ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Procedura ta ma na celu wyłącznie oszacowanie wartości zamówienia i uzyskanie wiedzy o rynkowej cenie realizacji ww. usługi/dostawy. Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa Zamówień Publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia ani zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzenia postępowania, dla którego prowadzone jest oszacowanie wartości zamówienia.

Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia dołączonym do niniejszej wiadomości.

Serdecznie zapraszam do złożenia informacji cenowej.

Identyfikator: Szacowanie wartości zamówienia z dnia 17 grudnia 2021 roku

Przedmiot zamówienia: Zakup dwóch sztuk dygestoriów

Tryb: Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia

Pliki:

NCT_Szacowanie-wartosci-zamowienia_zakup-dygestorium

NCT_Zal.-nr-1_formularz-cenowy_szacowanie-wartosci-zamowienia_zakup-dygestorium

NCT_Zal.-nr-2_opis-przedmiotu-zamowienia_szacowanie-wartosci-zamowienia_zakup-dygestorium

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji cenowej w odpowiedzi na zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia z dnia 17 grudnia 2021 roku dotyczącego zakupu dwóch sztuk dygestoriów, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

Informacja cenowa powinna zostać dostarczona w formie dokumentowej (np. w postaci skanu z dokumentu sporządzonego w formie pisemnej), na załączonym do niniejszej wiadomości formularzu (załącznik nr 1 – formularz cenowy) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mkubisty@noctiluca.eu lub złożona osobiście w biurze Projektu: Ulica Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń.

Informacja cenowa musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2021 roku do godziny 15.00.

Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia, ani udzielona w odpowiedzi na nie informacją cenowa, nie stanową oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia nie jest także ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Procedura ta ma na celu wyłącznie oszacowanie wartości zamówienia i uzyskanie wiedzy o rynkowej cenie realizacji ww. usługi/dostawy. Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa Zamówień Publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia ani zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzenia postępowania, dla którego prowadzone jest oszacowanie wartości zamówienia.

Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia dołączonym do niniejszej wiadomości.

Serdecznie zapraszam do złożenia informacji cenowej.

Wyniki postępowania Zapytania ofertowego nr 7.NCT.2021 z dnia 29 października 2021 roku

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu informuje, że w ramach postępowania ofertowego nr 7.NCT.2021 na realizację usługi przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z projektem pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, wybrana została oferta firmy:

INURU GmbH, Johann Hiitorf – Straβe 8, 12489 Berlin (Niemcy)

Wyniki postępowania Zapytania ofertowego nr 6.NCT.2021 z dnia 12 października 2021 roku

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu informuje, że w ramach postępowania ofertowego nr 6.NCT.2021 na realizację usługi dostawy oprogramowania ChemOffice+ wraz z licencją na korzystanie z tego oprogramowania, niezbędnego do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, wybrana została oferta firmy:

PerkinElmer Informatics, Inc, 940 Winter Street, Waltham, MA 02541 (USA)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7.NCT.2021

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Usługi wynikające z realizowania umowy będącej przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inne miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej na adres biura Projektu: Noctiluca S.A, ul. Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń lub złożona poprzez Bazę Konkurencyjności Funduszy Europejskich (www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl), korzystając z opcji składania ofert, dostępnej przy ogłoszeniu dotyczącym zapytania ofertowego nr 7.NCT.2021 z dnia 29 października 2021 roku.

Oferty należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 7.NCT.2021. Nie otwierać przed 08 listopada 2021 roku (godz. 10.30)”. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 listopada 2021 roku do godz. 10:00.

Pliki:

Zapytanie-ofertowe-7.NCT_.2021-prace-BR-zlecone-etap-6-29.10.2021

Zal.-nr-1_formularz-ofertowy-7.NCT_.2021-prace-BR-zlecone-etap-6-29.10.2021

Zal.-nr-2_opis-przedmiotu-zamowienia-7.NCT_.2021-prace-BR-zlecone-etap-6-29.10.2021

Zal.-nr-3_oswiadczenie-7.NCT_.2021-prace-BR-zlecone-etap-6-29.10.2021

Zal.-nr-4_umowa-o-zachowanie-poufnosci-wzor-7.NCT_.2021-prace-BR-zlecone-etap-6-29.10.2021

Zal.-nr-5_umowa-wzor-7.NCT_.2021-prace-BR-zlecone-etap-6-29.10.2021

Zal.-nr-6_wykaz-doswiadczenia-wykonawcy-7.NCT_.2021-prace-BR-zlecone-etap-6

Identyfikator: Szacowanie wartości zamówienia z dnia 13 października 2021 roku

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (etap nr 6)

Tryb: Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia

Pliki:

NCT_Szacowanie-wartosci-zamowienia_prace-zlecone-etap-6-13.10.2021

NCT_Zal.-nr-1_formularz-cenowy_szacowanie-wartosci-zamowienia_prace-zlecone-etap-6-13.10.2021

NCT_Zal.-nr-2_opis-przedmiotu-zamowienia_szacowanie-wartosci-zamowienia_prace-zlecone-etap-6-13.10.2021

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, w ramach procedury oszacowania wartości zamówienia informuje, że w najbliższym czasie planuje udzielenie zamówienia na realizację usługi przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

W związku z powyższym Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych przyszłym zamówieniem do przesłania szacunkowej wartości zamówienia, poprzez wypełnienie załączonego formularza cenowego (załącznik nr 1) i przesłanie go na wskazany w tym zapytaniu adres email. Szczegóły zamówienia zostały opisane w załączniku nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, opis zamieszczony w załączniku nr 2 został podany w ogólnym zarysie, pozwalającym na wycenę usługi. Jeżeli jednak Udzielający Informacji Cenowej uzna, że do prawidłowej oceny zakresu szacowanego zamówienia niezbędny jest wgląd w dokumentację badawczą Projektu, to wymagane będzie zawarcie umowy o zachowaniu poufności.

Informacje cenowe należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres email mkubisty@noctiluca.eu lub złożyć osobiście w biurze Projektu (Ulica Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń) do dnia 18 października 2021 roku do godz. 15:00.

Powyższe zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia, ani udzielona w odpowiedzi na nie informacją cenowa, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia nie jest także ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Procedura ta ma na celu wyłącznie oszacowanie wartości zamówienia i uzyskanie wiedzy o rynkowej cenie realizacji ww. usługi/dostawy. Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa Zamówień Publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia ani zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzenia postępowania, dla którego prowadzone jest oszacowanie wartości zamówienia.

Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia, dołączonym do niniejszej wiadomości.

Serdecznie zapraszam do złożenia informacji cenowej.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6.NCT.2021

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania ChemOffice+ wraz z licencją na korzystanie z tego oprogramowania, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Usługi wynikające z realizowania umowy będącej przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inne miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Ofertę składa się w formie pisemnej zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego formularzem. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć Zamawiającemu mailowo (w plikach zaszyfrowanych hasłem) na adres: mkubisty@noctiluca.eu albo w wersji papierowej do biura Projektu.

Oferty w wersji elektronicznej powinny być zabezpieczone hasłem. Hasło do odszyfrowania dokumentu powinno być wysłane na adres mkubisty@noctiluca.eu w dniu otwarcia ofert, tj. 27.10.2021 pomiędzy godziną 10:00 – 11:00, pod rygorem nieważności oferty. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2021 roku do godz. 10:00.

Pliki:

Zapytanie-ofertowe-6.NCT_.2021-zakup-oprogramowania-ChemOffice

Zal.-nr-1_formularz-ofertowy-6.NCT_.2021-zakup-oprogramowania-ChemOffice

Zal.-nr-2_opis-przedmiotu-zamowienia-6.NCT_.2021-zakup-oprogramowania-ChemOffice

Zal.-nr-3_oswiadczenie-6.NCT_.2021-zakup-oprogramowania-ChemOffice

Zal.-nr-4_umowa_wzor-6.NCT_.2021-zakup-oprogramowania-ChemOffice

Wyniki postępowania Zapytania ofertowego nr 5.NCT.2021 z dnia 02 sierpnia 2021 roku

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu informuje, że w ramach postępowania ofertowego nr 5.NCT.2021 na realizację usługi przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych w ramach projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, wybrana została oferta firmy:

”Bionanopark” Sp. z o.o., ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź

Identyfikator: Szacowanie wartości zamówienia z dnia 06 sierpnia 2021 roku

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania ChemOffice+ wraz z licencją na korzystanie z tego oprogramowania

Tryb: Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia

Pliki:

NCT_Szacowanie-wartosci-zamowienia_zakup-oprogramowania-ChemOffice

NCT_Zal.-nr-1_formularz-cenowy_szacowanie-wartosci-zamowienia_zakup-oprogramowania-ChemOffice

NCT_Zal.-nr-2_przedmiot-zamowienia_szacowanie-wartosci_zakup-oprogramowania-ChemOffice

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, w ramach procedury oszacowania wartości zamówienia informuje, że w najbliższym czasie planuje udzielenie zamówienia na dostawę oprogramowania ChemOffice+ wraz z licencją na korzystanie z tego oprogramowania, niezbędnego do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

W związku z powyższym Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych przyszłym zamówieniem do przesłania szacunkowej wartości zamówienia, poprzez wypełnienie załączonego formularza cenowego (załącznik nr 1) i przesłanie go na wskazany w tym zapytaniu adres email. Szczegóły zamówienia zostały opisane w załączniku nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia. Informacje cenowe należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres email mkubisty@noctiluca.eu lub złożyć osobiście w biurze Projektu (Ulica Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń) do dnia 20 sierpnia 2021 roku do godz. 15:00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia, dołączonym do niniejszej wiadomości.

Serdecznie zapraszam do złożenia informacji cenowej.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5.NCT.2021

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Usługi wynikające z realizowania umowy będącej przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inne miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej na adres biura Projektu: Noctiluca S.A, ul. Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń lub złożona poprzez Bazę Konkurencyjności Funduszy Europejskich (www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl), korzystając z opcji składania ofert, dostępnej przy ogłoszeniu dotyczącym zapytania ofertowego nr 5.NCT.2021 z dnia 02 sierpnia 2021 roku.

Oferty należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 5.NCT.2021. Nie otwierać przed 10 sierpnia 2021 roku (godz. 10.30)”. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2021 roku do godz. 10:00.

Pliki:

Zapytanie-ofertowe-5.NCT_.2021-prace-BR-zlecone-02.08.2021

Zal.-nr-1_formularz-ofertowy-5.NCT_.2021-prace-BR-zlecone

Zal.-nr-2_opis-przedmiotu-zamowienia-5.NCT_.2021-prace-BR-zlecone

Zal.-nr-3_oswiadczenie-5.NCT_.2021-prace-BR-zlecone

Zal.-nr-4_umowa-o-zachowanie-poufnosci-wzor-5.NCT_.2021-prace-BR-zlecone

Zal.-nr-5_umowa-wzor-5.NCT_.2021-prace-BR-zlecone

Zal.-nr-6_wykaz-doswiadczenia-wykonawcy-5.NCT_.2021-prace-BR-zlecone

Identyfikator: Szacowanie wartości zamówienia z dnia 27 lipca 2021 roku

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (etap nr 4)

Tryb: Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia

Pliki:

NCT_Szacowanie-wartosci-zamowienia_prace-zlecone-27.07.2021

NCT_Zal.-nr-1_formularz-cenowy_szacowanie-wartosci-zamowienia_prace-zlecone-27.07.2021

NCT_Zal.-nr-2_opis-przedmiotu-zamowienia_szacowanie-wartosci-zamowienia_prace-zlecone-27.07.2021

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, w ramach procedury oszacowania wartości zamówienia informuje, że w najbliższym czasie planuje udzielenie zamówienia na realizację usługi przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

W związku z powyższym Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych przyszłym zamówieniem do przesłania szacunkowej wartości zamówienia, poprzez wypełnienie załączonego formularza cenowego (załącznik nr 1) i przesłanie go na wskazany w tym zapytaniu adres email. Szczegóły zamówienia zostały opisane w załączniku nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, opis zamieszczony w załączniku nr 2 został podany w ogólnym zarysie, pozwalającym na wycenę usługi. Jeżeli jednak Udzielający Informacji Cenowej uzna, że do prawidłowej oceny zakresu szacowanego zamówienia niezbędny jest wgląd w dokumentację badawczą Projektu, to wymagane będzie zawarcie umowy o zachowaniu poufności. Informacje cenowe należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres email mkubisty@noctiluca.eu lub złożyć osobiście w biurze Projektu (Ulica Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń) do dnia 30 lipca 2021 roku do godz. 15:00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia, dołączonym do niniejszej wiadomości.

Serdecznie zapraszam do złożenia informacji cenowej.

Wyniki postępowania Zapytania ofertowego nr 4.NCT.2021 z dnia 11 maja 2021 roku

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu informuje, że w ramach postępowania ofertowego nr 4.NCT.2021 na wynajem pomieszczeń laboratoryjnych wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, nie została złożona żadna oferta.

Wyniki postępowania Zapytania ofertowego nr 3.NCT.2021 z dnia 06 maja 2021 roku

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu informuje, że w ramach postępowania ofertowego nr 3.NCT.2021 na realizację usługi dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu laboratoryjnego w postaci zestawu GC MS (chromatografu gazowego GC z detektorem MS), niezbędnego do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych w ramach projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, wybrana została oferta firmy:

„SHIM-POL A.M. Borzymowski”,  E. Borzymowska-Reszka A. Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4.NCT.2021

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na wynajem pomieszczeń laboratoryjnych wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Usługi wynikające z realizowania umowy będącej przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inne miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej na adres biura Projektu: Noctiluca S.A, ul. Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń lub złożona poprzez Bazę Konkurencyjności Funduszy Europejskich (www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl), korzystając z opcji składania ofert, dostępnej przy ogłoszeniu dotyczącym zapytania ofertowego nr 4.NCT.2021 z dnia 11 maja 2021 roku.

Oferty należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 4.NCT.2021. Nie otwierać przed 19 maja 2021 roku (godz. 10.30)”. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2021 roku do godz. 10:00.

Pliki:

Zapytanie-ofertowe_4_NCT.2021_wynajem-pomieszczen-laboratoryjnych_11.05.2021

Zal.-nr-1_formularz-ofertowy_4_NCT.2021_wynajem-pomieszczen-laboratoryjnych_11.05.2021

Zal.-nr-2_opis-przedmiotu-zamowienia_4.NCT_.2021_wynajem-pomieszczen-laboratoryjnych_11.05.2021

Zal.-nr-3_oswiadczenie_4_NCT.2021_wynajem-pomieszczen-laboratoryjnych_11.05.2021

Zal.-nr-4_umowa-wzor_4_NCT.2021_wynajem-pomieszczen-laboratoryjnych_11.05.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3.NCT.2021

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż sprzętu laboratoryjnego w postaci zestawu GC-MS (Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrią mas) niezbędnego do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Usługi wynikające z realizowania umowy będącej przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inne miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej na adres biura Projektu: Noctiluca S.A, ul. Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń lub złożona poprzez Bazę Konkurencyjności Funduszy Europejskich (www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl), korzystając z opcji składania ofert, dostępnej przy ogłoszeniu dotyczącym zapytania ofertowego nr 3.NCT.2021 z dnia 06 maja 2021 roku.

Oferty składane w formie pisemnej należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 3.NCT.2021. Nie otwierać przed 14 maja 2021 roku (godz. 10.30)”. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2021 roku do godz. 10:00.

Pliki:

Zapytanie-ofertowe-3.NCT_.2021-zakup-urzadzenia-GC-MS_06.05.2021

Zal.-nr-1_formularz-ofertowy-3.NCT_.2021-zakup-urzadzenia-GC-MS_06.05.2021

Zal.-nr-2_opis-przedmiotu-zamowienia-3.NCT_.2021-zakup-urzadzenia-GC-MS_06.05.2021

Zal.-nr-3_oswiadczenie-3.NCT_.2021-zakup-urzadzenia-GC-MS_06.05.2021

Zal.-nr-4_umowa_wzor-3.NCT_.2021-zakup-urzadzenia-GC-MS_06.05.2021

Identyfikator: Szacowanie wartości zamówienia z dnia 27 kwietnia 2021 roku

Przedmiot zamówienia: Wynajem pomieszczeń laboratoryjnych wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych

Tryb: Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia

Pliki:

NCT_Szacowanie-wartosci-zamowienia_wynajem-pomieszczen-laboratoryjnych_27.04.2021

NCT_Zal.-nr-1_formularz-cenowy_szacowanie-wartosci-zamowienia_wynajem-pomieszczen-laboratoryjnych_27.04.2021

NCT_Zal.-nr-2_opis-przedmiotu-zamowienia_szacowanie-wartosci_wynajem-pomieszczen-laboratoryjnych_27.04.2021

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji cenowej w odpowiedzi na zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia z dnia 27 kwietnia 2021 roku dotyczące wynajmu pomieszczeń laboratoryjnych wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

Informacja cenowa powinna zostać dostarczona w formie dokumentowej (np. w postaci skanu z dokumentu sporządzonego w formie pisemnej), na załączonym do niniejszej wiadomości formularzu (załącznik nr 1 – formularz cenowy) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mkubisty@noctiluca.eu lub złożona osobiście w biurze Projektu: Ulica Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń.

Informacja cenowa musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 maja 2021 roku do godziny 15.00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia, dołączonym do niniejszej wiadomości.

Serdecznie zapraszam do złożenia informacji cenowej.

Identyfikator: Szacowanie wartości zamówienia z dnia 26 kwietnia 2021 roku

Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu laboratoryjnego w postaci zestawu GC-MS (Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrią mas) niezbędnego do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych

Tryb: Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia

Pliki:

NCT_Szacowanie-wartosci-zamowienia_zakup-urzadzenia-GC-MS_26.04.2021

NCT_Zal.-nr-1_formularz-cenowy_szacowanie-wartosci-zamowienia_GC-MS_26.04.2021

NCT_Zal.-nr-2_opis-przedmiotu-zamówienia_szacowanie-wartosci-zamowienia_GC-MS_26.04.2021

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji cenowej w odpowiedzi na zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia z dnia 26 kwietnia 2021 roku dotyczące zakupu, dostawy i montażu sprzętu laboratoryjnego w postaci zestawu GC-MS (Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrią mas) do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

Informacja cenowa powinna zostać dostarczona w formie dokumentowej (np. w postaci skanu z dokumentu sporządzonego w formie pisemnej), na załączonym do niniejszej wiadomości formularzu (załącznik nr 1 – formularz cenowy) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mkubisty@noctiluca.eu lub złożona osobiście w biurze Projektu: Ulica Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń.

Informacja cenowa musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku do godziny 15.00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia dołączonym do niniejszej wiadomości.

Serdecznie zapraszam do złożenia informacji cenowej.

Wyniki postępowania Zapytania ofertowego nr 2.NCT.2021 z dnia 26 marca 2021 roku

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu informuje, że w ramach zapytania ofertowego nr 2.NCT.2021 z dnia 26 marca 2021 roku na zakup, dostawę i montaż sprzętu laboratoryjnego w postaci Spektrofluorymetru z fotopowielaczem i sferą całkującą niezbędnego do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją Projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, wybrana została następująca oferta:

Spectro-Lab Sp. z o.o., ul. Warszawska 100/102, 05-092 Łomianki

Wyniki postępowania Zapytania ofertowego nr 1.NCT.2021 z dnia 25 marca 2021 roku

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu informuje, że w ramach zapytania ofertowego nr 1.NCT.2021 z dnia 25 marca 2021 roku na dostawę materiałów do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją Projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, wybrane zostały następujące oferty:

Dla części I  – ROZPUSZCZALNIKI CZ.D.A (zestaw):

The Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22 A, 03-902 Warszawa

Dla części II – ROZPUSZCZALNIKI O WYSOKIEJ CZYSTOŚCI SPEKTRALNEJ, ROZPUSZCZALNIKI DEUTEROWANE ORAZ ODCZYNNIKI CHEMICZNE (zestaw):

Chemat Adam Taszner, Al. Rzeczypospolitej 8, 80-369 Gdańsk

Dla części III – SZKLANY SPRZĘT LABORATORYJNY ORAZ MATERIAŁY ZUŻYWALNE (zestaw):

The Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22 A, 03-902 Warszawa

Dla części IV – GAZY TECHNICZNE I GAZY DO CHROMATOGRAFII (zestaw):

AIR Products Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.NCT.2021

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż sprzętu laboratoryjnego w postaci Spektrofluorymetru z fotopowielaczem i sferą całkującą niezbędnego do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Usługi wynikające z realizowania umowy będącej przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Inne miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej na adres biura Projektu: Noctiluca S.A, ul. Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń.

Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 2.NCT.2021. Nie otwierać przed 06 kwietnia 2021 roku (godz. 10.30)”. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 kwietnia 2021 roku do godz. 10:00.

Pliki:

Zapytanie-ofertowe-2.NCT_.2021-Spektrofluorymetr_26.03.2021

Zal.-nr-1_formularz-ofertowy-2.NCT_.2021-Spektrofluorymetr_26.03.2021

Zal.-nr-2_opis-przedmiotu-zamowienia-2.NCT_.2021-Spektrofluorymetr_26.03.2021

Zal.-nr-3_oswiadczenie-2.NCT_.2021-Spektrofluorymetr_26.03.2021

Zal.-nr-4_umowa_wzor-2.NCT_.2021-Spektrofluorymetr_26.03.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.NCT.2021

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Usługi wynikające z realizowania umowy będącej przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Inne miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej na adres biura Projektu: Noctiluca Spółka Akcyjna, ul. Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń.

Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 1.NCT.2021. Nie otwierać przed 02 kwietnia 2021 roku (godz. 10.30)”. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 kwietnia 2021 roku do godz. 10:00.

Pliki:

Zapytanie-ofertowe_1_NCT.2021_zakup-materialow-BR_25.03.2021

Zal.-nr-1_formularz-ofertowy_1_NCT_2021_zakup-materialow-BR_final

Zal.-nr-2_opis-przedmiotu-zamówienia_1_NCT_2021_zakup-materialow-BR_25.03.2021

Zal.-nr-3_oświadczenie_1_NCT_2021_zakup-materialow-BR_final

Zal.-nr-4_umowa_wzor_1_NCT_2021_zakup-materialow-BR_25.03.2021

Identyfikator: Szacowanie wartości zamówienia z dnia 23 marca 2021 roku

Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu laboratoryjnego w postaci Spektrofluorymetru z fotopowielaczem i sferą całkującą

Tryb: Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia

Pliki:

NCT_Szacowanie-wartosci-zamowienia_spektrofluorymetr_23.03.2021

NCT_Zal.-nr-1_formularz-cenowy_szacowanie-wartosci-zamowienia_spektrofluorymetr_23.03.2021

NCT_Zal.-nr-2_opis-przedmiotu-zamówienia_szacowanie-wartosci-zamowienia_spektrofluorymetr_23.03.2021

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji cenowej w odpowiedzi na zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia z dnia 23 marca 2021 roku dotyczące zakupu, dostawy i  montażu sprzętu laboratoryjnego w postaci Spektrofluorymetru z fotopowielaczem i sferą całkującą, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

Informacja cenowa powinna zostać dostarczona w formie dokumentowej (np. w postaci skanu z dokumentu sporządzonego w formie pisemnej), na załączonym do niniejszej wiadomości formularzu (załącznik nr 1 – formularz cenowy) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mkubisty@noctiluca.eu lub złożona osobiście w biurze Projektu: Ulica Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń.

Informacja cenowa musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2021 roku do godziny 15.00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia dołączonym do niniejszej wiadomości.

Serdecznie zapraszam do złożenia informacji cenowej.

Identyfikator: Szacowanie wartości zamówienia z dnia 22 marca 2021 roku

Przedmiot zamówienia: Zakup materiałów do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych

Tryb: Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia

Pliki:

NCT_Szacowanie-wartości-zamówienia_zakup-materialów-do-prac-BR_22.03.2021

NCT_Zal.-nr-1_formularz-cenowy_szacowanie-wartości-zamówienia_zakup-materialów-BR_22.03.2021

NCT_Zal.-nr-2_opis-przedmiotu-zamówienia_szacowanie-wartości-zamówienia_zakup-materialów-BR_22.03.2021

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji cenowej w odpowiedzi na zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia z dnia 22 marca 2021 roku dotyczące zakupu materiałów do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”).

Informacja cenowa powinna zostać dostarczona w formie dokumentowej (np. w postaci skanu z dokumentu sporządzonego w formie pisemnej), na załączonym do niniejszej wiadomości formularzu (załącznik nr 1 – formularz cenowy) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mkubisty@noctiluca.eu lub złożona osobiście w biurze Projektu: Ulica Jurija Gagarina 7/41B, 87-100 Toruń.

Informacja cenowa musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2021 roku do godziny 15.00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia, dołączonym do niniejszej wiadomości.

Serdecznie zapraszam do złożenia informacji cenowej.

Any questions? Contact us!

Contact