Nasze podejście do sublimacji

W Noctiluca specjalizujemy się w zaawansowanej usłudze sublimacji. Dzięki najnowocześniejszemu sprzętowi, w jaki wyposażone jest nasze laboratorium, oraz specjalistycznej wiedzy naszych ekspertów, zapewniamy najwyższy poziom czystości i jakości produktu końcowego. Posiadamy wiedzę i zasoby, by skutecznie przeprowadzić proces sublimacji. Oto, jak wygląda usługa sublimacji w Noctiluca:

ETAP I – PYTANIA WSTĘPNE

W celu zapewnienia naszym Klientom skutecznej i sprawnej usługi sublimacji, na początku współpracy prosimy o szczegółowe informacje na temat produktu. By ułatwić ich zebranie, zapraszamy do wypełnienia krótkiego kwestionariusza, znajdującego się pod tym akapitem. Wiedza o związku i oczekiwaniach Klientów już na wstępie umożliwia nam przedstawienie Państwu oferty dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Jeśli chodzi o koszt usługi, to zależy on od wielu czynników i może różnić się w przypadku każdego związku. Na tym etapie nie jesteśmy w stanie podać jednej ceny dla usługi. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji Najczęściej zadawane pytania.

Co się dzieje na tym etapie?

Po otrzymaniu Twojego zapytania dotyczącego sublimacji prześlemy Ci kwestionariusz z prośbą o jego wypełnienie, lub – jeśli dostarczysz go od razu – nasz zespół rozpocznie analizę dostarczonych informacji, by ocenić wykonalność sublimacji dla danego związku. Ten proces zwykle wymaga kilku dni.

Co Klient otrzyma na koniec tego etapu?

Przedstawimy Ci naszą ocenę dotyczącą możliwości sublimacji danego związku, wraz ze szczegółowym opisem procesu sublimacji jaki możemy wykonać, w podziale na etapy. Etap ten to także konkretna oferta handlowa dotycząca kolejnych działań, jakie możemy podjąć.

Sublimacja

ETAP II – PRÓBNA SUBLIMACJA

Jaki jest cel tego etapu?

Wynik procesu sublimacji zależy od wielu czynników, dlatego prócz wstępnych informacji zebranych w etapie I musimy ocenić, jak dany związek będzie przechodził proces sublimacji w naszym sublimatorze. Przeprowadzenie kilku testów pozwoli nam określić optymalne parametry procesu oraz oszacować czas niezbędny do zapewnienia kompleksowej oferty sublimacji na całą wymaganą ilość materiału.

Co się dzieje na tym etapie?

Na tym etapie poprosimy o dostarczenie nam próbki materiału do sublimacji, zazwyczaj około 3-5g. Następnie przeprowadzamy badania analityczne w celu określenia czystości materiału i właściwości termicznych. Po tym przystępujemy do prób procesu sublimacji, po każdej próbie analizując czystość powstałego produktu i jego wydajność. Docelowo sporządzamy raport techniczny podsumowujący próby i przedstawiamy ofertę handlową na sublimację całej ilości materiału. Przewidujemy, że ten etap potrwa około 2-3 tygodni od otrzymania materiału do badań.

Co Klient otrzymuje na końcu tego etapu?

Na zakończenie tego etapu otrzymasz kompleksowy raport techniczny zawierający szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych analiz, uzyskanej wydajności sublimacji, osiągniętego poziomu czystości i zastosowanych parametrów procesu. Na podstawie tych prób ustalimy, czy materiał pomyślnie przejdzie proces sublimacji i zaproponujemy zoptymalizowane parametry procesu dla pozostałej ilości materiału. Otrzymasz także naszą ofertę na sublimację pozostałej ilości materiału oraz fakturę za fazę testową.

ETAP III – SUBLIMACJA

Jaki jest cel tego etapu?

Celem etapu jest sublimacja całości materiału i dostarczenie Klientowi gotowego produktu o potwierdzonej czystości.

Co się dzieje na tym etapie?

Po otrzymaniu materiału do sublimacji nasz zespół rozpoczyna proces skalowania w oparciu o wstępne próby sublimacji. Na bazie przyjętej dla danego związku strategii, uwzględniającej liczbę wymaganych partii i przebiegów sublimacji, przeprowadzimy cały proces. Przed i po sublimacji przeprowadzimy analizy czystości materiału. Docelowo wszystkie wyniki włączymy do kompleksowego raportu technicznego i dostarczymy produkt końcowy Klientowi.

Co Klient otrzyma na końcu tego etapu?

Dostarczymy produkt po sublimacji wraz z raportem technicznym z tego etapu, szczegółowo opisującym parametry całego procesu. Dodatkowo otrzymasz Certyfikat Analizy (CoA) potwierdzający czystość produktu końcowego. Na tym etapie otrzymasz także fakturę końcową za usługę sublimacji.

Ogólne Warunki Umowy i Informacje dla Klientów

Czym jest sublimacja?

Sublimacja jest procesem endotermicznym, podczas którego substancja przechodzi bezpośrednio z fazy stałej do fazy gazowej z pominięciem stanu ciekłego. To przejście zachodzi w określonych warunkach, w określonej temperaturze i pod określonym ciśnieniem, poniżej punktu potrójnego substancji na jej diagramie fazowym. Punkt potrójny to ciśnienie progowe, przy którym substancja może występować w postaci płynnej.

Podczas gdy większość związków i pierwiastków chemicznych wykazuje trzy stany skupienia w różnych temperaturach i typowych ciśnieniach, przejście ze stanu stałego do gazowego często obejmuje pośrednią fazę ciekłą. Należy zauważyć, że „ciśnienie” w tym kontekście odnosi się do ciśnienia cząstkowego substancji, a nie do całkowitego ciśnienia układu. Jeśli ciśnienie pary ciała stałego przekracza otaczające ciśnienie cząstkowe, może ono sublimować, przy czym niektóre substancje wykazują większą skłonność do sublimacji niż parowania. Ta skłonność często wynika z ich podwyższonego ciśnienia punktu potrójnego, co utrudnia uzyskanie ich w stanie ciekłym.

Zastosowanie sublimacji w chemii

Sublimacja jest istotną techniką dla chemików, zwłaszcza przy oczyszczaniu związków. Jest to alternatywna i wydajniejsza metoda dla czasochłonnego procesu krystalizacji, umożliwiająca oczyszczenie nawet znikomych ilości substancji. Podczas sublimacji substancję stałą umieszcza się w specjalistycznym aparacie, ogrzewając w warunkach próżni. Wraz ze spadkiem ciśnienia substancja zaczyna sublimować. Następnie kondensuje jako oczyszczony związek na schłodzonej powierzchni, „zimnym palcu”, pozostawiając po sobie nielotne zanieczyszczenia. Po zakończeniu procesu oczyszczony związek można odzyskać ze schłodzonej powierzchni.

By zmaksymalizować skuteczność oczyszczania tą metodą, stosuje się gradient temperatury. Strategia ta umożliwia rozdzielenie różnych złożonych frakcji. Próżniowe sublimatory o konstrukcji rurowej mają na celu oczyszczanie mieszanin organicznych w warunkach próżniowych, umożliwiając rekrystalizację z fazy gazowej. Odpowiednie kontrolowanie stref grzewczych w rurze kwarcowej sublimatora pozwala na uzyskanie odrębnych punktów ponownej kondensacji, w zależności od lotności związku i tym samym na oczyszczenie produktu.

Absorpcja ciepła podczas sublimacji ułatwia przejście molekularne do fazy gazowej, kwalifikując ją jako proces endotermiczny. Ciepło sublimacji można wyznaczyć poprzez zsumowanie ciepła topnienia (ciała stałego do cieczy) i ciepła parowania (cieczy do gazu).

Sublimacja – praktyczne zastosowania

Sublimacja, zwłaszcza sublimacja próżniowa, ma kluczowe znaczenie w oczyszczaniu związków organicznych w gałęziach przemysłu wymagających czystości, często przekraczającej 99%. Ta wysoka czystość jest niezbędna w elektronice użytkowej, organicznych materiałach optoelektronicznych i zastosowaniach nanomateriałów. Sublimacja eliminuje nie tylko zanieczyszczenia, ale także substancje lotne, które mogą utrudniać procesy produkcyjne w wysokiej temperaturze.

Główni odbiorcy

  • Materiały technologiczne nowej generacji: Sublimacja jest integralną częścią opracowywania materiałów na potrzeby najnowocześniejszych technologii. Zapewnia najwyższą czystość, wpływając na wydajność zastosowań końcowych w urządzeniach takich jak telefony komórkowe, monitory i ogniwa słoneczne.
  • Współpraca nauka – przemysł: Wiodące uniwersytety i laboratoria badawcze wykorzystują sublimację do oczyszczania materiałów, ułatwiając płynne przejście od wynalazku do praktycznego zastosowania w sektorach zaawansowanych technologii.
  • Technologia OLED: Postęp w technologii elektroniki organicznej wymaga związków o poziomie czystości przekraczającym 99%. Sublimacja zapewnia tę czystość, umożliwiając innowacje, takie jak elastyczne wyświetlacze OLED.
  • Perowskitowe ogniwa słoneczne: Przy produkcji wysokiej jakości materiałów perowskitowych do ogniw słonecznych sublimacja ma kluczowe znaczenie dla poprawy wydajności i obniżenia kosztów.
  • Przemysł farmaceutyczny: Nasze usługi sublimacji nie obejmują produkcji leków, produktów pośrednich i aktywnych składników farmaceutycznych ze względu na brak odpowiednich uprawnień. Jesteśmy natomiast otwarci na dyskusję na temat oczyszczania poprzez sublimację.

Często zadawane pytania

1. Co to jest sublimacja?

Więcej o sublimacji przeczytasz w tym poście na blogu.

2. Od czego zacząć i jakich informacji będziemy potrzebować na początku?

Aby rozpocząć, napisz do nas: sales@noctiluca.eu lub wyślij nam na ten adres wypełniony kwestionariusz. Przygotowaliśmy go, by cała usługa była sprawna, a proces sublimacji skuteczny. Jeśli okaże się, że nie możesz podać odpowiedzi na wszystkie pytania po prostu daj nam znać – pomożemy w każdym przypadku.

3. Ile kosztuje usługa sublimacji?

Bez pełnej wiedzy na temat danego związku nie jest możliwe określenie kosztów jego sublimacji. Każdy związek przechodzi ten proces w sposób unikalny, co wymaga indywidualnego podejścia. Na całkowity koszt wpływa kilka czynników, w tym wykonanie analiz analitycznych, czas pracy urządzenia, skala oczyszczania oraz wydajność procesu, a także czas pracy chemików.
Mając to na uwadze, podzieliliśmy wycenę na etapy. Po otrzymaniu odpowiedzi na wstępne pytania zawarte w naszym kwestionariuszu otrzymasz ofertę na przeprowadzenie fazy testowej. Na podstawie wyników fazy testowej oszacujemy niezbędny czas na przeprowadzenie fazy głównej oraz udostępnimy osobną ofertę na ten etap. Zapewnia to przejrzystość kosztów na każdym etapie procesu.

4. Jaka będzie ostateczna czystość sublimowanych związków?

Stopień, w jakim czystość związków organicznych może się poprawić w wyniku sublimacji, zależy od różnych czynników, w tym początkowej czystości substancji, skuteczności procesu sublimacji i obecności zanieczyszczeń. Zapewnienie określonej procentowej poprawy czystości jest trudne, ponieważ może się ona znacznie różnić w zależności od tych czynników.
W idealnych okolicznościach sublimacja może prowadzić do znacznego oczyszczenia, zwłaszcza gdy zaczyna się od stosunkowo czystego związku. Wówczas nierzadko osiąga się poziom czystości bliski lub przekraczający 99%. Jeśli jednak materiał wyjściowy zawiera znaczną ilość zanieczyszczeń lub jeśli proces sublimacji nie jest zoptymalizowany, poprawa czystości może być mniej znacząca.
Na skuteczność oczyszczania w procesie sublimacji mogą mieć wpływ takie czynniki jak:
Czystość początkowa: Wyższa czystość początkowa zmniejsza ilość zanieczyszczeń, które należy usunąć, co skutkuje bardziej znaczącą poprawą czystości.
Warunki sublimacji: Optymalizacja warunków sublimacji, takich jak profil temperatury, ciśnienie i czas trwania, zwiększa skuteczność oczyszczania.
Selektywność: Niektóre zanieczyszczenia mogą mieć inne temperatury lub właściwości sublimacji w porównaniu do pożądanego związku, co pozwala na selektywne usuwanie podczas procesu sublimacji.
Straty: Minimalizacja strat podczas procesu sublimacji jest niezbędna do maksymalizacji poprawy czystości.
Choć określenie dokładnej procentowej poprawy bez konkretnych szczegółów dotyczących związku i procesu sublimacji jest trudne, rozsądne jest oczekiwanie znacznego oczyszczenia, potencjalnie prowadzącego do poziomu czystości znacznie powyżej 90%, a w optymalnych przypadkach nawet 99%. Czystość sublimowanego produktu oceniamy stosując analityczne metody spektroskopii i chromatografii.

5. Jak skuteczna jest sublimacja?

Skuteczność sublimacji w oczyszczaniu materiałów zależy od kilku czynników, w tym od właściwości oczyszczanej substancji, warunków w jakich zachodzi sublimacja oraz zastosowanego sprzętu i technik. Oto kilka czynników wpływających na skuteczność sublimacji w oczyszczaniu materiałów:
Czystość materiału wyjściowego: sublimacja działa najlepiej, gdy materiał wyjściowy jest stosunkowo czysty. Zanieczyszczenia mogą sublimować w tej samej bądź zbliżonej temperaturze co pożądany związek, co prowadzi do niepełnego oczyszczenia.
Kontrola temperatury: sublimacja zwykle zachodzi w określonych warunkach temperatury i ciśnienia. Precyzyjne kontrolowanie tych parametrów gwarantuje, że pożądany związek sublimuje, minimalizując jednocześnie sublimację zanieczyszczeń.
Kontrola ciśnienia: w niektórych przypadkach regulacja ciśnienia może poprawić skuteczność sublimacji. Obniżenie ciśnienia może ułatwić proces sublimacji poprzez obniżenie temperatury wrzenia substancji.
Powierzchnia: zwiększenie powierzchni substancji może zwiększyć skuteczność sublimacji. Można to osiągnąć poprzez zmielenie materiału na drobny proszek lub poprzez optymalizację ilości i rozłożenia materiału do sublimacji.
Czas w sublimatorze: zapewnienie wystarczającej ilości czasu na zajście procesu sublimacji może poprawić skuteczność oczyszczania. Jednakże zbyt długi czas w sublimatorze może prowadzić do degradacji lub rozkładu substancji.
Techniki zbierania i separacji: właściwe zbieranie i oddzielanie sublimowanego materiału od wszelkich pozostałych zanieczyszczeń stałych ma kluczowe znaczenie dla uzyskania wysokiej czystości.

6. Jak długo trwa proces sublimacji?

Ze względu na mnogość czynników mających wpływ na przebieg całego procesu sublimacji, udzielenie jednoznacznej odpowiedzi jest niemożliwe. Przewidujemy, że początkowa faza testów po otrzymaniu materiału testowego może trwać około 2-3 tygodni. Czas trwania fazy zasadniczej będzie zależał od całkowitej ilości materiału przeznaczonego do sublimacji i parametrów procesu ustalonych podczas fazy testowej. Naszym najważniejszym celem będzie osiągnięcie najwyższej czystości przy optymalnej wydajności, która niekoniecznie musi korelować z szybkością procesu.

7. Jakie związki nie nadają się do procesu sublimacji?

Chociaż wiele związków można poddać sublimacji w odpowiednich warunkach, istnieją pewne rodzaje związków, które mogą nie nadawać się do procesu sublimacji z powodu różnych czynników. Oto kilka przykładów:
Związki wysoce reaktywne: Związki wysoce reaktywne lub podatne na rozkład w podwyższonych temperaturach mogą nie nadawać się do sublimacji. Sublimacja zazwyczaj obejmuje ogrzewanie związku do stosunkowo wysokich temperatur, co może prowadzić do degradacji lub niepożądanych reakcji chemicznych.
Związki o niskiej lotności: Sublimacja wymaga, aby związek miał wystarczającą prężność pary w temperaturze sublimacji, by bezpośrednio przejść z fazy stałej w fazę gazową. Związki o niskiej lotności mogą nie odparowywać łatwo w temperaturach i ciśnieniach stosowanych w sublimacji.
Związki o wysokich temperaturach topnienia: Sublimacja jest bardziej skuteczna w przypadku związków o umiarkowanych do niskich temperaturach topnienia. Warunki temperatury i ciśnienia w naszym sublimatorze mogę być niewystarczające, aby skutecznie sublimować związki o wyjątkowo wysokich temperaturach topnienia.
Związki jonowe: Związki jonowe, takie jak sole, mogą nie ulegać łatwej sublimacji ze względu na silne oddziaływania elektrostatyczne między jonami w stanie stałym. Sublimacja takich związków może wymagać ekstremalnych warunków, które mogą prowadzić do rozkładu lub dysocjacji jonów.
Duże cząsteczki organiczne: Duże cząsteczki organiczne, takie jak polimery lub złożone biocząsteczki, mogą nie ulegać skutecznej sublimacji ze względu na ich rozmiar i złożoność. Sublimacja zazwyczaj działa najlepiej w przypadku mniejszych cząsteczek organicznych o prostszej strukturze.
Związki ze znacznym uwodnieniem lub cząsteczkami rozpuszczalnika: Związki zawierające w swojej strukturze krystalicznej znaczne ilości cząsteczek wody lub rozpuszczalnika mogą nie sublimować w sposób czysty. Zamiast bezpośrednio sublimować, mogą ulec częściowemu stopieniu lub odparowaniu rozpuszczalnika, co prowadzi do niepełnego oczyszczenia. 

8. Na jakim sublimatorze prowadzona jest usługa?

Nasz wysokiej klasy sublimator składa się z poziomej 2-metrowej rury kwarcowej umieszczonej wewnątrz 6-strefowego pieca, który może osiągnąć temperaturę do 600℃. Dzięki dwunastu termoparom sterującym sześcioma niezależnymi strefami grzewczymi zapewniamy równomierny rozkład temperatury w każdej strefie. Dodatkowo nasze urządzenie posiada dwie pompy: wstępną i molekularną, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej próżni (<5 x 10-4 Pa) bez gwałtownych spadków ciśnienia. Zintegrowane oprogramowanie sterujące zapewnia kompleksowe zarządzanie urządzeniem, oferując zarówno automatyczny, jak i ręczny tryb pracy. Teoretyczna pojemność naszego urządzenia waha się od kilku do kilkuset gramów.

9. Jaka jest wymagana ilość substancji do procesu sublimacji?

Jednorazowa ilość substancji do procesu może wynosić od kilku do setek gramów. Niemniej jednak rzeczywista wydajność zależy od różnych czynników, takich jak gęstość nasypowa związku czy rozwinięcie powierzchni i jest oceniana indywidualnie dla każdego związku podczas procesu zwiększającego skalę sublimacji.

10. Jaka jest minimalna ilość substancji do sublimacji?

Minimalna ilość materiału może wynosić zaledwie jeden gram lub nawet mniej, chociaż ilość ta jest wykorzystywana głównie do doboru odpowiednich parametrów procesu. Zazwyczaj najmniejsza ilość materiału potrzebna do sublimacji w naszym instrumencie zaczyna się od kilku gramów.

11. Czy dostarczacie certyfikat analizy?

Oczywiście! Po każdej partii materiał poddawany jest analizie w celu określenia jego ostatecznej czystości. Po zakończeniu głównej fazy sublimacji otrzymasz Certyfikat Analizy (CoA) dla sublimowanego związku. Ponadto, po testach i głównej fazie sublimacji, otrzymasz kompleksowy raport techniczny podsumowujący wszystkie parametry procesu, wydajność sublimacji i uzyskaną czystość.

12. Jak się z nami skontaktować w przypadku innych pytań?

Napisz do nas na adres sales@noctiluca.eu. Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania zgodnie z naszą najlepszą wiedzą.

Jeśli masz inne pytania lub kwestie, które chcesz omówić, napisz do nas na adres sales@noctiluca.eu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

©2024 noctiluca All rights reserved.

Zapytania ofertowe | Ogólne Warunki Umowy i Informacje dla Klientów | Polityka prywatności

Made with passion by Panda Marketing